Regionálne jedinečnosti okresu Trnava

Smolenický zámok

Združenie – Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja,

Herdovo námestie 1, 917 01 TRNAVA, 0907/ 852 158, rratk@rratk. 

Návrhový list

“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Trnava“

1. Názov:

Smolenický zámok

2. Zaradenie  podľa kategorizácie oblastí**:

 • · kultúrne dedičstvo
 • · prírodné a budované (umelé) prostredie človeka
 • · poľnohospodársky a potravinársky priemysel
 • · priemyselné a technické riešenia
 • · turizmus a gastronómia
 • · zdravie a životný štýl, šport 

3. Priradiť význam:

 • · miestny
 • · regionálny
 • · národný
 • · medzinárodný

4. Umiestnenie, resp. lokalizácia:

Obec – Smolenice

5. Stručný popis, so zreteľom aj na históriu a jedinečný charakter:

Smolenický zámok bol spočiatku strážnym hradom. Za týmto účelom bol postavený už v 14. storočí. Najskôr ho vlastnil kráľ, neskôr ho obývali Erdödyovci, ale až Jozef Pálfi sa v 19. storočí rozhodol rumovisko prebudovať na romantické sídlo, ktoré pripomína slávne francúzske zámky na Loire.  Gróf Pálfi sa inšpiroval a projekt zadal Jozefovi Hubertovi - autorovi Bojnického zámku. Dnes je zámok najmladším a najkrajším klenotom západného Slovenska.

Poznávacím znamením zámku je už z diaľky trojposchodová veža s rozhľadňou, do ktorej vedie  deväťdesiatdeväť schodov. V galérii medzi 2. a 3. poschodím je inštalovaná expozícia jedinečných dobových fotografií zo života grófskej rodiny Pálfiovcov. Tie zachytávajú nielen výstavbu zámku, ale i každodenný život grófskej rodiny až do roku 1945 kedy bol zámok zoštátnený. Od roku 1953 patrí Slovenskej akadémii vied.

Súčasťou romantickej siluety zámku je neodmysliteľný anglický park. Pri jeho návrhu sa gróf Pálfi inšpiroval škótskymi a anglickými lesoparkami. Na jeho veľkorysej rozlohe je vysadených množstvo vzácnych drevín a spolu s jazierkom je ideálnym miestom na prechádzku, piknik, či športové aktivity. Hovorí sa, že asfaltovú cestu cez park až k zámku zhotovili za jedinú noc a to pri príležitosti návštevy sovietskeho politika Nikitu Chruščova, ktorý na zámku prenocoval.

Zámok je možné navštíviť :

Júl - August
Pondelok - Piatok: 10:00 - 18:00

6. Odôvodnenie opodstatnenosti a dôležitosti predkladaného návrhu:

Opodstatnenosť – historická hodnota

7.  Udržateľnosť:

Udržateľnosť – historická hodnota

8. Využiteľnosť, stav, perspektívy a potenciál využitia:

Kultúrna pamiatka v rámci cestovného ruchu

9. Zoznam zdrojov, v ktorých sa nachádzajú informácie o danej regionálnej jedinečnosti   (napr. bibliografia, webové stránky, multimediálne zdroje):

Kniha Smolenice – Štefan Jastrabík, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved v Bratislave r. 1975

http://www.regiontirnavia.sk

http://www.smolenice.com

10. Oficiálna webová stránka:

http://www.kcsmolenice.sav.sk/

PRÍLOHY

1. Fotografia alebo audiovizuálna dokumentácia regionálnych jedinečností – povinná príloha;

2. Iné dokumenty (napr. odporúčací, podporný list odborníka, resp. odbornej alebo občianskej organizácie, prípadne profesijného zväzu,  atď.) potvrdzujúce opodstatnenosť statusu regionálnej jedinečnosti/špecifika – nepovinná príloha.

Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a na spracovanie vyhotovených fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu

Ja, dolu podpísaná PhDr. Vanesa Šteinerová , ako štatutárny zástupca Združenia - Regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského kraja, IČO: 37 840 011, týmto čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhovom liste a v jej prílohách sú pravdivé, presné a úplné. Podľa zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,  súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov so zverejnením návrhového listu a so spracovaním fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu.

Meno a priezvisko, titul: 

PhDr. Vanesa Šteinerová 

             Funkcia:

riaditeľka

            Podpis:

              Dátum a miesto:

11.12.2015, Trnava

Poznámky:

* Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe,  a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.

**Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých oblastí:

 1. a) kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;
 1. b) prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo
 1. c) pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;
 1. d) priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;
 1. e)  
 1. f) zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia,  liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra;

 

 

Sme členom: