RRA TK a jej úlohy

Genéza vzniku RRA TK

Jedným zo zakladajúcich členov RRA TK, je Trnavský samosprávny kraj k čomu dostal súhlas zastupiteľstva samosprávneho kraja. Následne po schválení zastupiteľstvom a vzniku regionálnej rozvojovej agentúry, došlo k jej registrácií na Krajskom úrade. Zároveň bolo potrebné ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR, zaslať žiadosť o zaradenie tejto agentúry do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, nakoľko toto zaradenie je podmienku jej ďalšieho fungovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátu. Nakoľko RRA TK je združením právnických osôb ďalšími zakladateľmi sú Trnava mesto, UCM Trnava, ŽOS Trnava a.s..

Práva a povinnosti zakladajúcich členov

a) členstvo v orgánoch RRA TK  
b) presadzovanie svojich záujmov
c) platba členského príspevku
d) podpora aktivít RRA TK
e) ďalšie

Úlohy RRA TK

Všeobecnou úlohou RRA TK, je tak pridelenými, ako aj vlastnou činnosťou získanými prostriedkami, plniť poradenskú, projektovú a programovú činnosť vo vzťahu k VÚC, resp. k regiónu, nakoľko RRA TK je nositeľom inštitucionálnej koordinácie na báze princípu partnerstva. Dôležitá je tu aktivizácia  regiónu spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora, ako aj všetkých partnerov zainteresovaných na regionálnom rozvoji (zabezpečenie partnerského princípu medzi štátnou správou, samosprávou a podnikateľským sektorom).  RRA TK zároveň  plní funkciu výkonného “združenia” podporujúceho sociálno-ekonomický rozvoj trnavského regiónu a tiež plní funkciu odborného pracoviska začleneného do integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr ( IS RRA), a to  pre výkon služieb na podporu regionálneho rozvoja.

Hlavné úlohy RRA TK:

a) inštitucionálna koordinácia regionálneho rozvoja na báze partnerstva (inštitúcie verejnej     

správy, súkromného a tretieho sektora);

b) zabezpečovanie a tvorba projektov a programov regionálneho rozvoja, v súlade    

s Národnými strategickými dokumentami, európskymi dokumentami a nariadeniami,  ako i

v súlade s  riadnym programovým  obdobím;

c) tvorba informačných sietí a kanálov v rámci trnavského regiónu;

d) uplatňovanie finančného manažmentu cestou podpory vstupu zahraničných investícii a  

získavania domácich a zahraničných grantov;

e) spolupráca s inými regionálnymi rozvojovými agentúrami, pri tvorbe a realizácii projektov nadregionálneho významu, vrátane cezhraničných a medzinárodných projektov na cezhraničnej a medzinárodnej úrovni;

f) budovanie vzťahu k verejnosti regiónu organizovaním seminárov, workshopov, výstav, prezentácií regionálnych projektov, informáciami v regionálnych masovokomunikačných prostriedkoch, organizovaním odborných školiacich činností pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty , ako aj pomoc obyvateľom regiónu v oblasti socio-kultúrnej, v oblasti vzdelanostnej a rozvoja personálnej politiky;

g) pomoc podnikateľským subjektom pôsobiacim a fungujúcim na území príslušného regiónu, zabezpečovaním technicko – ekonomických štúdií, poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného, rizikového a štartovacieho kapitálu;

h) poskytovanie konzultačných služeb a komplexného poradenstva z oblasti možných podpôr ako i  poradenstva začínajúcim podnikateľom;

i ) presadenie ochrany a bohatstva kultúrneho dedičstva našich regiónov, podporenie kultúrneho života založeného na miestnych zvyklostiach, kultúrnych výrazových prostriedkoch a nárečiach;

j) organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondami;

k) podpora a zakladanie regionálnych rozvojových, poradenských, investičných a finančných inštitúcií stimulujúcich regionálny rozvoj, iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov, projektovo – poradenských a iných služieb na podporu regionálneho rozvoja a koordinovanie takýchto inštitúcií,

l)  zabezpečovanie uplatňovania:

finančného manažmentu – hľadanie vhodných partnerov pre podporu, financovanie a realizáciu programov a projektov rozvoja regiónu podnikateľského manažmentu – znižovanie nezamestnanosti, podpora podnikania :

- vytváranie vhodných podmienok a klímy pre podnikateľov
- podpora a tvorba podnikateľských plánov
- získavanie a poskytovanie dostatočného a kvalitného množstva informácií pre činnosť podnikateľských subjektov / vytvorenie informačného systému v rámci trnavského regiónu/ personálno vzdelávacieho marketingu – školenia a tréningy, výbery takých ľudí, ktorých vzdelanostná ale aj emocionálna stránka bude korešpondovať s príslušnou pracovnou pozíciou / správna veda, psychológia, sociológia atď/

- podpora marketingového výskumu – využívanie marketingových stratégií pri riešení problémov regionálneho rozvoja a metodického výskumu – využívanie moderných metód vedeckéko výskumu /analýza, komparácia a pod./

m) podpora a poradenstvo pre VÚC - ktorý uvádza do života prvky nevyhnutne spojené s dopracovaním a uplatnením procesu dekoncentrácie a decentralizácie, ktorý je základom pre vytvorenie predpokladov pre regionálne vládnutie, jako  integrálnej súčasti vládnutia v krajine.

Sme členom: