Školenia a workshopy

„nultý“ seminár

Pracovná porada pre primátorov a starostov okresov Trnava, Hlohovec, Piešťany

Termín: 3. septembra 2004
Miesto: zasadačka Krajského úradu, Kollárova 8, Trnava

Program:

 • Základné informácie o projekte (základný cieľ a špecifické ciele, trvanie, cieľové skupiny, financovanie, časový harmonogram a výstupy, )
 • Implementácia projektu
 • Aktivity projektu
 • Jedným z výstupov projektu je i spracovanie marketingového auditu a následne marketingovej stratégie pre obce okresov TT, HC a PN
  • spolupráca obcí pri spracovaní marketingového auditu a stratégie
  • vyjasnenie cieľov a jednotlivých krokov
  • význam týchto dokumentov pre samosprávy
 • Spolupráca združenia a obcí pri realizácii projektu

 


 

Seminár č. 1

VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PRÍPRAVY PROJEKTOV A PROGRAMOV V SÚVISLOSTI S MOŽNOSŤAMI ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV z EURÓPSKEJ ÚNIE

Termín: 22. septembra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Cieľ seminára:

 • Získať potrebné poznatky o štrukturálnych nástrojoch Európskej únie zameraných na znižovanie regionálnych disparít
 • Oboznámiť sa s mechanizmom implementácie štrukturálnych fondov na Slovensku počas skráteného programovacieho obdobia 2004 – 2006

Program:

 1. Európska únia a význam regionálnych partnerstiev pre rozvoj regiónu
 2. Prepojenie predvstupových na štrukturálne fondy
  • charakteristika v tematické vymedzenie predvstupových fondov (SAPARD, ISPA, PHARE)
  • charakteristika a tematické vymedzenie štrukturálnych fondov (ESF, ERDF, FIFG, EAGGF)
  • vzťah predvstupových a štrukturálnych fondov
  • Iniciatívy Spoločenstva v rámci štrukturálnych fondov (LEADER+, Interegg, Equal, Urban)
 3. Princípy štrukturálnej politiky
  • programovosť
  • doplnkovosť
  • koncentrácia
  • partnerstvo
  • subsidiarita
 4. Základné východiská regionálnej politiky na Slovensku
  • územná systemizácia regionálnej politiky EÚ
  • tri prioritné ciele regionálnej politiky EÚ
 5. Strategické dokumenty skráteného programovacieho obdobia
  • 4 operačné programy
  • 2 jednotné programové dokumenty
  • projekty verejného sektora
  • finančný plán na obdobie rokov 2004 – 2006
 6. Mechanizmus implementácie
  • predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)
  • spolufinancovanie projektov žiadateľmi o NFP
  • hodnotenie, výber a schválenie žiadosti o NFP
  • verejné obstarávanie, vlastnícke vzťahy

Lektori: Mgr. Danica HULLOVÁ, Mgr. Nadežda PATOPRSTÁ
Hosť: zástupca Trnavského samosprávneho kraja

 


 

Seminár č. 2

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Termín: 13. októbra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Program:

 1. Operačný program PRIEMYSEL A SLUŽBY

   

  1. Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využívaním rozvoja domáceho rastového potenciálu
   • Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
   • Podpora budovania priemyselných parkov
   • Podpora úspor energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie
   • Podpora budovania inkubátorov pre začínajúcich podnikateľov
  2. Rozvoj cestovného ruchu
   • Podpora budovania infraštruktúry súvisiacej so zariadeniami a strediskami CR, kultúrnymi a historickými objektmi, prírodnými atraktivitami
   • Podpora propagácie CR, zriaďovanie a obnova turisticko-informačných kancelárií
   • Podpora rozvoja kultúrnych aktivít
   • Podpora výstavby športovo-rekreačných zariadení
   • Podpora podnikateľských aktivít CR

    

 2. Operačný program ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
  1. Enviromentálna infraštruktúra
   • Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd, obnova prírodného prostredia
   • Zlepšnie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia, odpadového hospodárstva
  2. Lokálna infraštruktúra
   • Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch
   • Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor
   • Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry pre regionálny rozvoj
   • Obnova a rozvoj vidieka
 3. Praktické rady
  • Silné a slabé stránky žiadostí
  • Chyby a omyly pri projektovaní
  • Skúsenosti a odporúčania
  • VZOR „dokonalého“ projektu
 4. Diskusia

Lektori: Mgr. Vanesa STEINEROVÁ, Ing. arch. Zuzana AUFRICHTOVÁ


Seminár č. 3

POĽNOHOSPODÁRSKY USMERŇOVACÍ A ZÁRUČNÝ FOND
FINANČNÝ NÁSTROJ NA USMERŇOVANIE RYBOLOVU
PROGRAMY HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Termín: 27. októbra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Program:

 1. Charakteristika Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a FIFG
  • Finančný plán skráteného programovacieho obdobia 2004 – 2006
  • Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ako nástroj implementácie EAGG a FIFG na Slovensku
  • oprávnené projekty
  • oprávnené aktivity
  • oprávnený žiadatelia o nenávratný finančný príspevok – oprávnení príjemcovia pomoci
  • oprávnené náklady na projekt
  • SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP PaRV) – ekonomická životaschopnosť projektových zámerov
  • Možnosti verejného sektora v oblasti lesného hospodárstva
  • Prehľad informačných tokov SOP PaRV
  • Aktuálne možnosti čerpania NFP z uvedených štrukturálnych fondov
  • Praktické rady a príklady
 2. Charakteristika a význam tvorby PHSR pre samosprávy
  • PHSR a súvisiaca legislatíva
  • Finančné možnosti Európskej únie na spracovanie PHSR
  • Postupnosť krokov, aktivít, občianska participácia pri tvorbe PHSR
  • Príklady existujúcich výstupov PHSR
 3. Diskusia, riešenie konkrétnych situácií a problémov
 4. Prezentácia prvotných výsledkov marketingového auditu regiónu JE

Lektori: Mgr. Nadežda PATOPRSTÁ, Ing. Juraj ZAMKOVSKÝSeminár č. 4

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

Termín: 3. novembra 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Program:

 1. Európsky sociálny fond (ESF) základná charakteristika, jeho ciele
  • väzba na strategické dokumenty (Európska stratégia zamestnanosti, Zásady zamestnanosti na úrovni Spoločenstva, Národný akčný plán)
 2. Oblasti politík ESF a podporované činnosti
  • rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce
  • podpora rovnakých príležitostí pre všetkých
  • presadzovanie zlepšenie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania
  • podpora kvalifikovanej vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily
  • zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom
 3. Základné dokumenty
  • Sektorový operačný program Ľudské zdroje
  • Doplnok programu
 4. Mechanizmus implementrácie
  • Národné projekty
  • Národné projekty spolufinancované Európskou úniou
  • z ESF a z prostriedkov ŠR
  • Implementácia Národných projektov
  • NP I - Podpora zamestnávania nezamestnaných s dôrazom na znevýhodnené skupiny na trhu prác
  • NP II - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
  • NP III - Projekt vzdelávania a prípravy nezamestnaných pre trh práce
  • NP V - Aktivácia nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku sociálnej pomoci
  • NP IX - Absolventská prax
 5. Čerpanie finančných prostriedkov na Národné projekty
  • Oprávnenosť výdavkov
 6. Konkrétne príklady projektov realizovaných v rámci jednotlivých výziev
 7. Diskusia

Lektori: Ing. Daniela URBANOVSKÁ, Ing. Iveta Benciová


Seminár č. 5

Workshop na rozvoj zručností, kreatívny manažment a rozvoj partnerstiev

Termín: 25. novembra 2004

Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Program:

 1. Zručnosti zástupcov verejnej správy
  • Typy manažérskych pozícií, alebo bez koho sa nezaobídeme
  • Identifikovanie personálneho potenciálu vo svojom okolí, alebo o kom by sme to ani nepovedali
  • Verejný a súkromný záujem – princíp manažérskej motivácie
  • Manažment partnerstva, alebo ako riadiť spoluprácu
 2. Miestny tvorivý potenciál
  • Líder a tím, alebo kto sa kde dobre cíti
  • Tvorivosť ako nástroj miestneho rozvoja, alebo tvoriť je prirodzené
  • Rámce štrukturálnych fondov, alebo ako prekonávať „obmedzenia“ ŠF
  • Porozumieť regionálnym vzťahom cez prizmu vlastných potrieb
  • Niečo zo skúseností, alebo ako sa to na začiatku zdalo nemožné
 3. Význam a funkcia partnerstva pre rozvoj samosprávy
  • Ako vznikajú, ako budovať a ako sa vstupuje do partnerstva
  • Uzatváranie zmlúv o spolupráci
 4. Formy a princípy partnerstva
  • Partnerstvo na miestnej úrovni
  • Partnerstvo medzi mestom a vidiekom
  • Regionálne, municipálne, cezhraničné partnerstvá
  • Partnerstvo verejného a súkromného sektoru PPP (public –private partnership)
 5. Rozvoj samospráv v partnerstve
  • Vízia rozvoja
  • Interaktívne plánovanie
  • Akčný plán rozvoja
  • Rozvoj vidieka
 6. Marketingová stratégia rozvoja regiónu
  • Miesto marketingu v regionálnom rozvoji
  • Proces tvorby marketingovej stratégie
  • Marketingový audit
 7. Zhodnotenie analytickej časti marketingovej stratégie regiónu JE Jaslovské Bohunice

Lektori: PhDr. Mária PIAČKOVÁ, Ludvik NEUMAHR


 

Seminár č. 6

KOHÉZNY FOND – Fond súdržnosti

Termín: 8. decembra 2004
Miesto: Hotel Bohunice, Závažná Poruba

Program:

 1. Kohézny fond
  • Všeobecne o Kohéznom fonde
  • Stratégia SR pre Kohézny fond na roky 2004 - 2006
  • Dlhodobé ciele
  • Kratkodobé ciele
  • Priority stratégie v oblasti životného prostredia
  • Príkladové štúdie žiadostí o grant na Kohézny fond (vodovod, kanalizácia, ČOV)
 2. Prepojenie/náväznosti Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov
  • Operačný program Základná infraštruktúra - Priorita 2. Enviromentálna infraštruktúra
  • Opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu a racionálne využitie vôd
  • Aktivity opatrenia
  • Programový doplnok pre OP ZI, Opatrenia 2.1
  • Príkladové štúdie na žiadosti o grant z OP ZI (vodovod, kanalizácia, ČOV)
 3. Riešenie konkrétnych situácií samospráv
 4. Diskusia k prezentovaným témam
 5. Prezentácia www stránok obcí regiónu
 6. Prezentácia www stránky ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Lektori: Juraj NÁMER, Ing. Marek GÁLIK, CSc.


 

Seminár č. 7

INICIATÍVY SPOLOČENSTVA
EQUAL

INTERREG III

Termín: január 2004
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Program:

 1. Iniciatíva spoločenstva EQUAL
  1. Význam programového dokumentu
  2. Predchádzajúce aktivity v rámci projektu PHARE
  3. Časové a geografické vymedzenie programu
 2. Deväť tematických okruhov Iniciatívy Equal
  1. Uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú problémy s integráciou alebo s reintegráciou na trh práce
  2. Boj proti rasizmu a xenofóbii vo vzťahu k trhu práce
  3. Podpora procesu vytvárania podmienok pre podnikanie pre všetkých zabezpečením nástrojov potrebných na presadenie sa v podnikaní a na identifikáciu a využitie nových možností na vytváranie pracovných príležitostí v mestských a prímestských oblastiach
  4. Podpora sociálnej ekonomiky najmä verejnoprospešných služieb so zameraním na zvyšovanie kvality pracovných miest
  5. Podpora celoživotného vzdelávania (vrátane pracovnej praxe) podporujúceho najímanie a trvalé zamestnanie tých, ktorí trpia diskrimináciou a nerovnosťou v súvislosti s trhom práce
  6. Podpora prispôsobivosti firiem a zamestnancov štrukturálnym a ekonomickým zmenám
  7. Zosúladenie rodinného a profesionálneho života ako aj reintegrácia mužov a žien, ktorí opustili trh práce, vytvorením flexibilnejších a efektívnejších foriem organizácie práce a podporných služieb
  8. Zníženie rozdielov medzi pohlaviami a podpora zrušenia rodovej segregácie pracovných miest
  9. Žiadatelia o azyl

   

 3. Priority Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
  1. Všeobecné informácie o programe INTEREG
   • Význam programu
   • Stratégia programu INTEREG A
   • Časové a geografické vymedzenie programu
  2. Štyri programy cezhraničnej spolupráce
   • Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR
   • Program cezhraničnej spolupráce Poľsko -SR
   • Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko -SR
   • Program susedstva MR-SR-Ukrajina
  3. Priority štyroch programov cezhraničnej spolupráce
  4. Informácie pre žiadateľov, často kladené otázky, kontakt
  5. Podpora malých a stredných podnikateľov z fondov EÚ

Lektori: Ing. Daniela URBANOVSKÁ, Ing. Jana GALLOVÁ


Seminár č. 8

ZÁVEREČNÝ WORKSHOP

Termín: február 2005
Miesto: Spoločenský dom v Maduniciach

Sme členom: