RRA TK si vyhradzuje autorské práva tohoto materiálu

Required *


1. Ientifikácia žiadateľa


1.1 Žiadateľ

Pod druhom žiadateľa sa rozumie právna forma /PO, FO, obec, mesto alebo iná inštitúcia/

Platí len u subjektov zo súkromného sektora


1.4 Základné údaje o kapitále a personálnej základni žiadateľa

Počet akcií a ich nominálna hodnota, definovanie akcionárov spoločnosti v %

Rozdeliť na mužov a ženy

Názov a sídlo banky, v ktorej je vedený účet

Či spoločnosť dosiahla v predchádzajúcom roku zisk a či má uzavreté účtovníctvo z tohto obdobia

Úvery, Hypotéky, Dlžné úpisy, Pôžičky atď.


2. Ciele a zameranie projektu
Aký je cieľ projektu pre žiadajúci subjekt, čo chce žiadateľ projektom dosiahnuť

Opis cieľových skupín so zameraným na priamych a nepriamych užívateľov, marginalizované skupiny

Pod časovým harmonogramom sa rozumie či ide o jednorázovú aktivitu alebo projekt bude pozostávať s viacerých činností, ak áno je potrebné uviesť a zamerať sa len na konkrétne činnosti

S ohľadom na subjekt a  cieľové skupiny

Ako budú aktivity financované po skončení EC financovania, kto bude zabezpečovať aktivity súvisiace s predmetom projektu po skončení súčasného projektu

Akým spôsobom bude zabezpečené spolufinancovanie /vlastné zdroje, prísľub bankového úveru/3. Ostatné


Či spoločnosť čerpala finančné prostriedky, ak áno, v akej výške a z akého podporného programu

Či sa na projekte žiadateľ podieľa sám, alebo má partnerov participujúcich na projekte


Vedenie a celé vypracovanie projektu, poradenstvo atď

Počet a čísla INFORMATÓRIÍ /masové poradenské aktivity RRA TK/ ktoré ste absolvovali

  Refresh Captcha  
 

Sme členom: